Algemene voorwaarden

1) OVEREENKOMST

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.

1.2 Een offerte is geldig gedurende 20 dagen. De totaalprijs vermeld in de offerte, is exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook.

1.3 Brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege het bedrijf.

1.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van het verkoopscontract en bindt de partijen onherroepelijk. Indien de klant de overeenkomst annuleert, is het bedrijf gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant middels een aangetekend schrijven in die zin. In dat geval is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van het bedrijf om de meerdere schade te bewijzen. Indien het bedrijf de overeenkomst annuleert, beschikt de klant over dezelfde rechten. In geval van vreemde oorzaak of overmacht (art. 1147 B.W. en art . 1148 B.W.) is de in gebreke blijvende partij van rechtswege gemachtigd om de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. De stopzetting van de productie van de bestelde koopwaarmaakt in ieder geval een situatie van vreemde oorzaak uit.

1.5 Alle verkopen worden geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van het bedrijf.

2) PRIJS

2.1 De prijs is deze vermeld in het verkoopscontract, behoudens wanneer het bedrijf genoodzaakt wordt deze prijs aan te passen ten gevolge van een door een leverancier doorgevoerde prijswijziging en/of ten gevolge van een stijging van de transport-, keurings-, douane- of loonkosten. De prijsherziening zal overeenkomstig deze wijzigingen geschieden na schriftelijke kennisgeving aan de klant. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Bedraagt deze prijsherziening meer dan 10%, dan is de klant gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen middels een aangetekende kennisgeving in die zin binnen 10 dagen na kennisname van de prijsherziening, en dit zonder dat het bedrijf noch de klant gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.

2.2 De totaalprijs vermeld in het verkoopscontract is exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook, en wordt op de factuur vermeerderd met alle belastingen en taksen zoals deze van toepassing zijn op de dag van de levering.

3) LEVERING

3.1 De levering vindt plaats op de zetel van het bedrijf na volledige betaling van de prijs.

3.2 Het verkoopscontract vermeldt de vooropgestelde leveringstermijn. Een wijziging in de bestelling op vraag van de klant verlengt de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor het bedrijf noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen. De overschrijding van de betalingstermijn van het voorschot wordt van rechtswege aan de leveringstermijn toegevoegd.

3.3 Ingeval de leveringstermijn met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 0,15% van de prijs per week vertraging. Wordt de leveringstermijn met meer dan drie maanden overschreden, dan is de klant na een aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. In dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van de klant om de meerdere schade te bewijzen.

3.4 Artikel 3.3 is niet van toepassing wanneer het bedrijf de leveringstermijn niet kan naleven wegens onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil. In dat geval verbindt het bedrijf er zich wel toe om de klant hiervan te verwittigen na kennisname van deze omstandigheden. Onder meer vertragingen in de levering door een leverancier en/of vertragingen bij de inschrijving of controle van het voertuig bij douane of DIV maken een onvoorziene omstandig heid onafhankelijk van de wil van het bedrijf uit.

3.5 Indien de koper de motorhome niet in ontvangst neemt binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, hebben we het recht om

1. Stallingkosten aan te rekenen, ten belopen van €10 per dag, en

2. De verkoop te ontbinden en een vergoeding te eisen die overeenstemt met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs met de keuze van Vanomobil om betaling van de werkelijke opgelopen schade te vorderen. Vanomobil behoudt zicht het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, voor zover hieruit geen nadeel voortvloeit voor de koper.

4) OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1 De koopwaar wordt altijd geleverd af fabriek/magazijn en wordt op de plaats van de levering aanvaard.

4.2 De koopwaar blijft eigendom van het bedrijf tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en de aanhorigheden. De verantwoordelijkheid en hetrisico over de koopwaar gaat over op de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5) FACTURATIE EN BETALING

5.1 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van het bedrijf, contant en zonder korting. Het voorschot wordt betaald binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

5.2 Ingeval van laattijdige of achterstallige betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur, berekend aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 5 procentpunten. Bij een gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 10%, met een minimum van 125,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

5.3 Ingeval van niet betaling op de vervaldag is het bedrijf tevens gerechtigd om na aangetekende ingebrekestelling zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant middels een aangetekende kennisgeving in die zin. In dat geval kan het bedrijf de koopwaar terughalen waar zij zich bevindt en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs, excl. BTW, het meer gevorderde door het bedrijf te bewijzen.

5.4 Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behoudt het bedrijf zich het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen middels een aangetekende kennisgeving in die zin aan de klant.

6) GARANTIE

6.1 De wettelijke garantie van twee jaar conform artikel 1649bis e.v. B.W. is van toepassing op de geleverde koopwaar. Betreft het verkochte goed een tweedehands goed, dan geldt een garantieperiode van één jaar vanaf de levering. De normale slijtage van het tweedehands voertuig op het ogenblik van de levering valt niet onder de garantie, net zomin als de onderdelen en stukken die redelijkerwijze worden vervangen binnen het jaar na aankoop, zoals banden, remmen en batterijen.

6.2 In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed met hetgeen tussen partijen werd overeengekomen, dient de klant het bedrijf hiervan in ieder geval op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum waarop hij dit heeft vastgesteld, dit op straffe van verlies van het recht op enige tussenkomst vanwege het bedrijf.

6.3 Voormelde bepalingen doen geen afbreuk aan de plicht van de klant om de koopwaar op het ogenblik van de levering te controleren en eventuele zichtbare gebreken onmiddellijk bij levering te melden, dit op straffe van verlies van het recht op enige tussenkomst vanwege het bedrijf. O.m. hagelschade wordt beschouwd als een zichtbaar gebrek.

6.4 Voor de werken die door het bedrijf aan het voertuig uitgevoerd worden buiten het kader van de garantieregeling zoals opgenomen onder artikel 6.1-6.2, biedt het bedrijf een garantie van drie maanden te rekenen vanaf de levering van het voertuig door het bedrijf na uitvoering van de werken, met dien verstande dat het bedrijf onder deze garantie enkel en alleen gehouden kan worden om kosteloos nieuwe herstellingswerken uit te voeren.

6.5 Elke herstelling onder waarborg mag enkel door Vanomobil of door één van zijn aangestelde geschieden. Indien de klant zelf herstellingswerken uitvoert of laat uitvoeren door een derde, vervalt elke garantie.

6.6 Buiten het kader van de wettelijke garantie conform artikel 6.1 en 6.2 is de verantwoordelijkheid van het bedrijf tegen over de klant, om welke reden ook, beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan het geleverde goed zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door het bedrijf gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft.

7) OVERNAME OUD VOERTUIG

7.1 Heeft de overeenkomst zowel betrekking op de verkoop van een voertuig door het bedrijf als op de overname van het voertuig, eigendom van de klant, dan wordt – in afwijking van artikel 1.4 – de overeenkomst pas geacht tot stand te komen nadat (i) de klant binnen 14 dagen na ondertekening van het verkoopscontract het over te nemen voertuig alsook het eigendomsbewijs met een verklaring dat het voertuig vrij is van enige financiering, ter nazicht aan het bedrijf aanbiedt, en (ii) het bedrijf binnen een daaropvolgende termijn van 14 dagen geen gebreken aan het over te nemen voertuig vaststelt die een wezenlijke invloed hebben op de overnameprijs of het bedrijf binnen voormelde termijn met de klant een akkoord bereikt omtrent de (nieuwe) overnameprijs. In ieder geval neemt de klant de verbintenis op zich om het over te nemen voertuig verder als een goed huisvader te onderhouden en het bij levering van het nieuwe voertuig in dezelfde staat aan het bedrijf aan te bieden als bij de eerdere aanbieding.

7.2 De in het verkoopscontract vooropgestelde leveringstermijn wordt van rechtswege verlengd met de termijn die verstreken is tussen de ondertekening van het verkoopscontract en de totstandkoming van de overeenkomst.

8) TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

8.1 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Deze bepaling geldt ook in geval van hoogdringendheid (bijv. procedure in kort geding).

8.2 De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag en van het Verdrag van New York inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij afhaling ontvang je per aankoopschijf van €50 één van deze exclusieve glazen* t.w.v €5.