Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vanomobil bvba

Vanoshop

Ter Donkt 38, 8540 Deerlijk

info@vanomobil.be
+32 (0)56 430 180
+32 (0)56 430 104

0413.755.280

RPR Kortrijk

BE 0413.755.280


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vanomobil, een bvba met maatschappelijke zetel te Ter Donkt 38, 8540 Deerlijk, BTW BE 0413.755.280, RPR Kortrijk, (hierna 'Vanomobil') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vanomobil moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vanomobil aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanomobil niet. Vanomobil is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vanomobil is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze webshop klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanomobil. Vanomobil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Goederen kunnen online besteld worden met levering aan huis of afhaling in één van onze drie shops :

8540 Deerlijk, Ter Donkt 38

2320 Hoogstraten, St. Lenaertseweg 30

3128 Tremelo-Baal, Grootlosestraat 65

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE85 2850 2950 5106

Vanomobil is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost of gelijkwaardige koerierdienst, vanaf 6,9 euro tot 30kg, zwaardere pakketten zijn af te halen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling mits goederen op voorraad.

Vanomobil is niet aansprakelijk bij vertraging te wijten aan de bezorger.

Goederen worden pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vanomobil.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Vanomobil was geboden.

Artikel 6 : Herroepingsrecht

Binnen de 14 dagen, na ontvangst van de goederen, kan de Klant-consument de aankoop, zonder opgave van reden, herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant-consument op ondubbelzinnige wijze, of via het daarvoor bestemde formulier, Vanomobil per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen en dit voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen.

De Klant-consument kan het modelformulier voor herroeping gebruiken of de herroeping doen met een andere duidelijk geformuleerde ondubbelzinnige verklaring.

Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping versturen.

De Klant moet de goederen onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan 14 kalanderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in één van de shops (Deerlijk, Hoogstraten en Tremelo).

De retourverzendingskosten zijn voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen door ons worden teruggenomen.

Indien de goederen op een of andere manier in waarde verminderd zijn behoudt Vanomobil zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De terugbetaling door Vanomobil zal gebeuren binnen de 14 dagen nadat zij de teruggestuurde goederen in perfecte staat in ontvangst heeft genomen dan wel een bewijs van verzending heeft ontvangen.

Vanomobil is niet gehouden bijkomende kosten terug te betalen als de Klant-consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Vanomobil aangeboden goedkoopste standaardlevering.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanomobil.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanomobil te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vanomobil zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Vanoshop klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vanomobil.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Vanomobil is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)56 43 01 85, via e-mail op shop@vanomobil.be of per post op het volgende adres Vanomobil, Ter Donkt 38, 8540 Deerlijk . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vanomobil respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Met het onderschrijven van huidige verkoopsvoorwaarden wordt hiervoor door de Klant toestemming verleend.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vanomobil, Ter Donkt 38, 8540 Deerlijk gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vanomobil, Ter Donkt 38, 8540 Deerlijk.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vanomobil heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Vanomobil houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@vanomobil.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vanomobil om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vanomobil. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).